Privacy Policy

Collect4u is een kredietinformatie- en incassobureau. Collect4u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 82929815 en is gevestigd te 8253 PV Dronten aan De Oude IJssel 3. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer +31 85 760 2945 of u kunt een mail sturen naar info@collect4u.nl.
Het waarborgen van de privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven wij in onze Privacy Statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en bewaren.
Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Collect4u verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum en plaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Bankrekeningnummer

– Bedrijfsgegevens

– Dossiernummer zoals bij ons bekend

– Overige persoonsgegevens die u telefonisch of in correspondentie aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van onze diensten voor u.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

Uw persoonsgegevens ontvangen wij in de meeste gevallen direct van u, omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website. Soms worden uw persoonsgegevens verstrekt door anderen, zodat wij u kunnen informeren over onze dienstverlening. Daarnaast kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij middels openbare bronnen kunnen verkrijgen, namelijk de Kamer van Koophandel, insolventieregister, openbare informatie op het internet en dergelijke.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.


Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Collect4u gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens allereerst om met u contact op te kunnen nemen om u informatie te kunnen verschaffen over onze dienstverlening. Daarnaast, indien u inmiddels gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening/overeenkomst of indien de wet of andere regelgeving dat vereist. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Collect4u blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Collect4u bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand kom, of nadat deze wordt ontbonden.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft voorts het recht om uw eventuele toestemming tot het bewaren van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen en het intrekken van uw toestemming doorgeven door middel van een e-mail te verzenden naar info@collect4u.nl. Collect4u zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als het verzoek niet wordt gehonoreerd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Collect4u, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of – als dat de situatie is – bij een andere Europese privacy toezichthouder. 


Beveiliging

Collect4u neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@collect4u.nl.


Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie. Collect4u maakt geen gebruik van profilering.


Wijzigingen

Collect4u behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met de wijzigingen in dit Privacy statement.